En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de
2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals,
pel qual es deroga la directiva 95/46/CE (d’ara endavant, RGPD), de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de
serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (d’ara endavant, LSSI-CE) i de la Llei
Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales , Josefa Jornet Gironés
garanteix la protecció i confidencialitat de les dades personals, de qualsevol tipus que ens proporcionin
els nostres clients, d’acord amb el que es disposa en el Reglament General de Protecció de Dades de Caràcter
Personal.
La Política de Protecció de Dades de Josefa Jornet Gironés descansa en el principi de responsabilitat
proactiva, segons el qual el Responsable del tractament és responsable del compliment del marc
normatiu i jurisprudencial, sent capaç de demostrar-ho davant les autoritats de control corresponents.
Les dades facilitades seran tractats en els termes establerts en el RGPD, en aquest sentit Josefa Jornet Gironés
ha adoptat els nivells de protecció que legalment s’exigeixen, i ha instal·lat totes les mesures
tècniques al seu abast per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat per tercers,
exposats a continuació. No obstant això, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat en
Internet no són inexpugnables.
Responsable del tractament: Qui som?

Nom del titular: Josefa Jornet Gironés
Domicili social: Carrer Lleida, 3. 43830 Torredembarra TARRAGONA
C.I.F.: 39688885Q
Telèfon de contacte: 977 64 01 27
Correu electrònic: info@floristeriapetals.cat


Finalitat del tractament: Per a què utilitzarem les seves dades?
Totes les dades facilitades pels nostres clients i/o visitants en la web de Josefa Jornet Gironés o a la seva
personal, seran inclosos en registre d’activitats de tractament de dades de caràcter personal, creat
i mantingut sota la responsabilitat de Josefa Jornet Gironés, imprescindibles per a prestar els serveis
sol·licitats pels usuaris, o per a resoldre els dubtes o qüestions plantejades pels nostres visitants.
La nostra política és no elaborar perfils sobre els usuaris dels nostres serveis.
Clàusules Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) i la
Llei de Serveis Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI-CE)
Página 4
Legitimitat del tractament: Per què necessitem les seves dades?
a) Relació contractual: És la que aplica quan compra un dels nostres productes o contracta algun de
els nostres serveis.
b) Interès legítim: Per a atendre les consultes i reclamacions que ens plantegi i per a gestionar el cobrament
de les quantitats degudes.
c) El seu consentiment: Si és usuari de la nostra web, mitjançant la marcació de la casella que figura en el
formulari de contacte, ens autoritza al fet que li remetem les comunicacions necessàries per a donar resposta
a la consulta o sol·licitud d’informació plantejada.
Destinataris: Amb qui compartim les seves dades?
No cedim les seves dades personals a ningú, a excepció d’aquelles entitats públiques o privades a les
quals estiguem obligats a facilitar les seves dades personals amb motiu del compliment d’alguna llei. Per
posar un exemple, la Llei Tributària obliga a facilitar a l’Agència Tributària determinada informació sobre
operacions econòmiques que superin una determinada quantitat.
En el cas que, al marge dels supòsits comentats, necessitem donar a conèixer la seva informació
personal a altres entitats, li sol·licitarem prèviament el seu permís a través d’opcions clares que li
permetran decidir referent a això.
Comunicació: On podríem enviar les teves dades?
No realitzarem transferències internacionals de les seves dades personals per a cap de les finalitats
indicades.
Conservació: Quant temps mantindrem les teves dades?
Només conservarem les seves dades personals durant el temps que resulti necessari per a aconseguir els fins per a
els que van ser recaptats. A l’hora de determinar l’oportú període de conservació, examinem els
riscos que comporta el tractament, així com les nostres obligacions contractuals, legals i normatives,
les polítiques internes de conservació de dades i els nostres interessos de negoci legítims descrits en el
present Avís de Privacitat i Política de Cookies.
En aquest sentit, Josefa Jornet Gironés conservarà les dades personals una vegada acabada la seva relació amb Vostè,
degudament bloquejats, durant el termini de prescripció de les accions que poguessin derivar-se de la
relació mantinguda amb l’interessat.
Una vegada bloquejats, les seves dades resultaran inaccessibles per a Josefa Jornet Gironés i no seran tractats excepte
per a la seva posada a disposició a les Administracions públiques, Jutges i Tribunals, per a l’atenció de les
possibles responsabilitats nascudes dels tractaments, així com per a l’exercici i defensa de
reclamacions davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.
Seguretat: Com protegirem les seves dades?
Emprem tots els esforços raonables per a mantenir la confidencialitat de la informació personal
que es tracti en els nostres sistemes. Mantenim estrictes nivells de seguretat per a protegir les dades de
caràcter personal que processem enfront de pèrdues fortuïtes i a accessos, tractaments o revelacions no
autoritzats, tenint en compte de l’estat de la tecnologia, la naturalesa i els riscos al fet que estan exposats
les dades. No obstant això, no podem responsabilitzar-nos de l’ús que Vostè faci de les dades (inclòs usuari
i contrasenya) que utilitzi en la nostra web. El nostre personal segueix estrictes normes de privacitat i en el
cas que contractem tercers per a prestar serveis de suport, els exigim que acatin les mateixes
normes i ens permetin auditar-los per a verificar el seu compliment.
Clàusules Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) i la
Llei de Serveis Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI-CE)
Página 5
Els seus drets: Quins drets pot exercir com a interessat?
L’informem que podrà exercir els següents drets:
a) Dret d’accés a les seves dades personals, per a saber quins estan sent objecte de tractament i
les operacions de tractament dutes a terme amb ells;
b) Dret de rectificació de qualsevol dada personal inexacta;
c) Dret de supressió de les seves dades personals, quan això sigui possible (per exemple, per
imperatiu legal);
d) Dret de limitació del tractament de les seves dades personals quan l’exactitud, la legalitat o
la necessitat del tractament de les dades resulti dubtosa, i en aquest cas, podrem conservar-los
per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
e) Dret d’oposició al tractament de les seves dades personals, quan la base legal que ens habiliti
per al seu tractament de les indicades sigui el nostre interès legítim. Josefa Jornet Gironés deixará de
tractar les teves dades tret que tingui un interès legítim o sigui necessari per a la defensa de
reclamacions.
f) Dret a la portabilitat de les seves dades, quan la base legal que ens habiliti per al seu tractament
sigui l’existència d’una relació contractual o el seu consentiment.
g) Dret a revocar el consentiment atorgat a Josefa Jornet Gironés
Per a exercitar els seus drets, pot fer-ho de manera gratuïta i en qualsevol moment, contactant amb
nosaltres en la direcció Carrer Lleida, 3. 43830 Torredembarra TARRAGONA, adjuntant còpia del seu DNI.
Tutela de drets: On pot formular una reclamació?
En cas que entengui que els seus drets han estat desatesos per la nostra entitat, pot formular una
reclamació en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, a través d’algun dels mitjans següents:
.- Seu electrónica: https://www.aepd.es
.- Correu postal: Agencia Española de Protección de Datos, C/ Jorge Juan, 6, 28001, Madrid
.- Teléfon: 901.100.099 y 912.663.517
Formular una reclamació en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades no comporta cap cost i no és
necessària l’assistència d’advocat ni procurador.
Actualitzacions: Quins canvis pot haver-hi en aquesta Política de Privacitat?
Josefa Jornet Gironés es reserva el dret a modificar la present política per a adaptar-la a novetats
legislatives o jurisprudencials que puguin afectar el compliment d’aquesta.